nedelja, 15. september 2013

Odpisi, neopravljeni pripisi

Odpis zmanjša knjižno vrednost premoženja, pripis pa jo poveča. Z neopravljenim pripisom se obračun podjetja v določenem času zniža. Neopravljen pripis učinkuje na izračun kot odpis. Odpise navedemo v obračunu stroškov (kalkulativni odpisi) in v letnem računskem zaključku (bilančni odpisi). V obeh primerih služijo za porazdelitev nabavnih/proizvodnih stroškov potrošnega investicijskega blaga na njihovo amortizacijsko dobo, ki presega eno leto. Odpisi v bilanci služijo poleg tega še za prilagajanje knjižnih vrednosti vsega premoženja (tudi nepotrošnega blaga) nastalim ali pričakovanim zmanjšanjem vrednosti. Primer: Izdelovalec orodja nabavi rezkar za 300.000 DE, ki naj bi se uporabljal pet let, nato pa bi ga oddali v staro železo. Ob enakomerni uporabi in rednem servisiranju se določi linearni letni odpis v višini 60.000 DE. Ta znesek odpisa velja poenostavljeno tako za bilanco kot za obračun stroškov. V bilanci odpis povzroči zmanjšanje aktivnih nabavnih stroškov za 60.000 DE letno. Temu v računu dobička ali izgube ustreza enak strošek, ki zmanjša letni izračun — in s tem lastni kapital - za 60.000 DE. Potencial za izplačilo dobička je torej manjši za 60.000 DE. Če je odpis davčno priznan, je bilančni dobiček ustrezno nižji in plačilo davka manjše. V obračunu stroškov se proizvodni stroški orodij, izdelanih z uporabo novega rezkarja, povečajo za 60.000 DE letno. Če tržišče dovoljuje doseganje prodajnih cen orodja, ki krijejo stroške proizvodnje (vključno z odpisom rezkarja), je v izkupičku od prometa za poslovno leto 60.000 DE vsebovanih kot nadomestilo za obrabo rezkarja v proizvodnem procesu. Odpisi torej povzročijo nove denarne pritoke le, če sta izpolnjena dva pogoja: da tržišče sprejme prodajno ceno proizvoda, ki poleg vseh ostalih stroškov krije vsaj del odpisov, in da v podjetje pritekajo plačila strank ( sam obstoj terjatev iz dobav in storitev ne zadostuje). Pod temi pogoji govorimo o oblikovanih odpisih: za rezkar je bilo treba plačati 300.000 DE, ki so v okviru prodajnega procesa kot del plačil strank pritekle nazaj v podjetje (učinek sprostitve kapitala, amortizacija). Protivrednost odpisov je na razpolago za financiranje novih investicij. Tudi če bo podjetje odpisano investicijsko blago po koncu amortizacijske dobe nadomestilo z novim, protivrednosti odpisov ni potrebno »hraniti« za nabavo. Zadostuje, če je potrebni kapital na razpolago v trenutku, ko je nabava potrebna.